понеделник, 28 септември 2020 / Published in Новини

Иновации и конкурентноспособност           

«УЪРКПЛЕЙС АЛФА»ООД е бенефициент по Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-20827-C01/28.09.2020 г.,

по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията -19“,

Приоритетна ос: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност  2014-2020,

 

Наименование на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

 

Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност

на работните места.

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

 

Обща стойност на проекта: 3 216.00 лева, от които 2 733.60 лева европейско и 482.40 лева национално съфинансиране.

Срок на договора: от 28.09.2020 г. до 28.12.2020 г.